Loading...

Discovery Festival

Een festival over wetenschap… is dat leuk? Ja, dat is superleuk. Want je vertoeft in Nemo Amsterdam niet alleen met een myriade aan IQ’s, je doet ook nog leuke wiskundige kwisjes met Volkskrantcolumniste Ionica Smeets en ervaart dat een geëlektrocuteerde knakworst ook best te eten is. En dan waren er ook nog de sexy robots. Ach ja, de good ol’ days. Het Discovery Festival is niet meer… (en de website dus ook niet).

Het Pauperparadijs

Theaterspektakel Het Pauperparadijs was afgelopen jaren één van de meest spraakmakende theaterproducties in Nederland. Gespeeld in de openlucht, op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, trok de voorstelling in twee seizoenen ruim tachtigduizend bezoekers. De website kreeg een veelvoud van die bezoekers te verwerken. Na een seizoen in Koninklijk Theater Carré en een periode van noodgedwongen reces keert Het Pauperparadijs in de zomer van 2023 weer terug in Veenhuizen.

De Voorleeshoek

Het ‘Netflix voor voorleesboeken’, zo omschreef magazine LINDA. de website van De Voorleeshoek. Ouders kunnen zich abonneren op voorleesfilmpjes waarmee kinderen in aanraking komen met kinderverhalen, prenten en klassieke muziek, onder meer ter stimulering van de leesvaardigheid. Het team van De Voorleeshoek plaatst elke week nieuwe video’s op de site (tweehonderd per jaar). De Voorleeshoek sprint uit haar pilotfase, door samenwerkingen met bibliotheken en andere instanties, zoals bol.com, het Rijksmuseum en de Nederlandse Spoorwegen.

Via Berlin

Geëngageerd muziektheater in een vorm die Nederland, en veel omringende landen, nog niet kenden. Via Berlin heeft de afgelopen jaren bewezen iets nieuws op de podia te brengen, en trouwens ook daarbuiten, want veel voorstellingen zijn gemaakt voor openlucht, bos of strand. Het gezelschap werd in 2017 beloond met een meerjarensubsidie en met diverse nationale en internationale prijzen. De website geeft een overzicht van alle voorstellingen en een actuele speellijst, waar bezoekers hun tickets kunnen boeken.

No Nonsense Pilates

Lonneke geeft Pilates in Amsterdam Zeeburg. Nu even vanuit huis, maar straks zoals voorheen in een zaaltje of, als het weer het toelaat, ergens buiten op een steiger. De website van No Nonsense Pilates past bij haar aanpak: geen poespas, no nonsense. Ze belooft geen wonderen, wel degelijke lessen. Haar mooiste quote: ‘We drinken na de les ook geen thee samen.’ Lekker duidelijk.

Midland Chiropractie

Met twee vestigingen is Midland Chiropractie goed vertegenwoordigd in midden-Nederland. In Veenendaal en Nieuwegein kunnen mensen terecht met hun klachten aan onder meer nek en rug. De website onderstreept de intenties van het bedrijf, om zich te profileren als een hoog kwalitatieve paramedische dienstverlener, die het net even wat beter aanpakt.

Twistdock voor Playstation 3

Voor het Eindhovense Vogel’s – Europees marktleider in ophangsystemen van tv’s en andere apparaten – bouwden we in korte tijd een aantal special sites. Onder meer voor de PS3 Twistdock en de Ringo, een universeel ophangsysteem waarme je een iPad kunt bevestigen aan de muur of in de auto. Voor die laatste site ontvingen we zowaar complimenten van Apple uit Cupertino.

Sense FM

Sense FM verzorgt vanuit Utrecht al meer dan tien jaar facilitair advieswerk voor diverse grote organisaties en overheidsinstanties. De eigenaren zijn nauw betrokken bij de contentcreatie voor de website, die niet alleen informatief is maar ook dient als bindmiddel met (potentiële) klanten, door blogs, stellingen en twitterfeeds.

Kinderopvang Dikkie & Dik

Kinderopvang Dikkie & Dik is een van de grotere organisaties voor kinderopvang in Eindhoven, met vijf locaties verspreid over de Lichtstad. D&D verzorgt voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen en heeft peuterspeelzalen in fraai vormgegeven locaties. De website dikkie-en-dik.nl verschaft ouders informatie over de dienstverlening en biedt de mogelijkheid voor inschrijving of het boeken van een rondleiding op een van de vestigingen.

Tarcise Interieurdesign

Tarcise Interieurdesign mikt op het hogere segment in de markt voor meubels, styling en accessoires. Gevestigd in de nabijheid van Nijmegen bestrijkt ze een gebied in Gelderland, Brabant en Noord-Limburg voor particuliere klanten en een nog groter gebied voor bedrijfsinrichting. Daarom zijn de huizen daar van binnen allemaal mooier.

Le Coq Normandie

Le Coq is een charmant vakantiehuis in Frankrijk, gelegen in het kustplaatsje Barneville-Carteret (La Manche, Cotentin), recht tegenover kanaaleiland Jersey. Als je houdt van strand, rust, kleinschaligheid, lekker eten, sport en wandelen kun je hier je hart ophalen. De lokale bevolking omschrijft het huis als ‘La maison Fifi Brindacier’ – het Pippi Langkous-huis. Ideaal voor gezinnen met kinderen: naast ruime kamers en grote tuin, heeft Le Coq overal hoekjes, serres, trapjes en gangetjes. De website is gelukkig niet zo’n doolhof.

KR&A Membership

KR&A verzorgt exclusieve research van de Europese vastgoedmarkt voor financiële professionals en publiceert dat via een online membership. Losse research artikelen zijn ook te koop. KR&A heeft grootse plannen om na Nederland ook de internationale markt te veroveren.

Theater spectacle Het Pauperparadijs

Theater spectacle Het Pauperparadijs has been one of the most talked-about theater productions in the Netherlands in recent years. Played in the open air, in the courtyard of the Prison Museum in Veenhuizen, the performance attracted more than eighty thousand visitors in two seasons. The website had to deal with multiples of those visitors. After a season in the Royal Theater Carré and a period of forced recess, Het Pauperparadijs will return to Veenhuizen in the summer of 2023.

Discovery Festival

A festival about science… is that fun? Yes, that is super fun. Because in Nemo Amsterdam, you were not only surrounded by a myriad of IQs, you could also do fun math quizzes with Volkskrant columnist Ionica Smeets and experience that an electrocuted frankfurter is in fact very delicious to eat. And then there were the sexy robots. Aah, the good ol’ days. The Discovery Festival is no more… (and neither is the website).

De Voorleeshoek / The Reading Corner

The 'Netflix for reading books', is how LINDA. magazine described De Voorleeshoek website. To stimulate reading skills of their children, parents can subscribe to reading videos that introduce children to fascinating stories, beautiful artwork and classical music. The team places new videos on the site every week (two hundred per year). De Voorleeshoek is sprinting out of its pilot phase, through collaborations with libraries and other institutions, such as bol.com, the Rijksmuseum and the Dutch Railways.

Tarcise Interior Design

Tarcise Interior Design aims at the higher segment in the market for furniture, styling and accessories. Located in the vicinity of Nijmegen, it covers an area in Gelderland, Brabant and North Limburg for private customers and an even larger area for industrial design. That's why the houses there are all more beautiful inside.

No Nonsense Pilates

Lonneke teaches Pilates in Amsterdam Zeeburg. Now from home for a while, but later as before in a room or, weather permitting, somewhere outside on a jetty. The website of No Nonsense Pilates fits her approach: no fuss, no nonsense. She doesn't promise miracles, but real lessons. Her best quote: 'We don't drink tea together after class.' Nice and clear.

Le Coq Normandie

Le Coq is a charming holiday home in France, located in the coastal town of Barneville-Carteret (La Manche, Cotentin), right opposite the Channel Island of Jersey. If you like the beach, tranquility, small scale, good food, sports and walking you can indulge yourself here. The locals describe the house as 'La maison Fifi Brindacier' - the Pippi Longstocking house. Ideal for families with children: in addition to spacious rooms and a large garden, Le Coq has corners, conservatories, stairs and corridors everywhere. Fortunately, the website is not such a maze.

KR&A Membership

KR&A provides exclusive research of the European real estate market for financial professionals and publishes it via an online membership. Individual research articles are also for sale. KR&A has big plans to conquer the international market after the Netherlands.

Dikkie & Dik Childcare

Dikkie & Dik Childcare is one of the larger childcare organizations in Eindhoven, with five locations spread across the City of Light. D&D provides before and after school care for school-aged children and has playgroups in beautifully designed locations. The dikkie-en-dik.nl website provides parents with information about the services and offers the possibility to register or book a tour of one of the branches.

Via Berlin

Committed music theater in a form that the Netherlands and many surrounding countries were not yet familiar with. Via Berlin has proven in recent years to bring something new to the stages, and for that matter also beyond, because many performances are made for the open air, forest or beach. In 2017, the company was rewarded with a multi-year subsidy and with various national and international prizes. The website provides an overview of all performances and an up-to-date playlist, where visitors can book their tickets.

Midland Chiropractie

With two locations, Midland Chiropractic is well represented in the middle of the Netherlands. People can go to Veenendaal and Nieuwegein with their complaints about neck and back, among other things. The website underlines the company's intentions to profile itself as a high-quality paramedical service provider, who does just that little bit better.

Twist dock for Playstation 3

We built a number of special sites in a short period of time for Vogel's, the European market leader in suspension systems for TVs and other devices. For example for the PS3 Twistdock and the Ringo, a universal suspension system with which you can attach an iPad to the wall or in the car. For the latter site, we actually received compliments from Apple in Cupertino.

Sense FM

Sense FM has been providing facility consultancy work for various large organizations and government agencies from Utrecht for more than ten years. The owners are closely involved in the content creation for the website, which is not only informative but also serves as a binding agent with (potential) customers, through blogs, statements and twitter feeds.

Neem contact op...

Wil je meer weten over het Foundation framework? Of zou je het CMS in actie willen zien neem dan contact op via het contactformulier.

Typ hier je naam

Dit veld is verplicht

Typ hier je e-mail

Dit veld is verplicht

Typ hier je organisatie

Dit veld is verplicht

Typ hier je bericht

Dit veld is verplicht

Hollandse Nieuwe Media

Gaston Melis
www.hollandsenieuwemedia.nl
info@hollandsenieuwemedia.nl
+31(0)651233390


Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Zie je iets dat niet klopt? Of wil je een demo aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in. Ik reageer zo snel mogelijk op je bericht.

Typ hier je naam

Dit veld is verplicht

Typ hier je e-mail

Dit veld is verplicht

Typ hier je organisatie

Dit veld is verplicht

Typ hier je bericht

Dit veld is verplicht